Partners_AOS-H2-1440x400-gif5-min

Cuộc tham vấn lần thứ hai dành cho các gia đình giáo xứ được đề xuất sửa đổi

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để cung cấp cho chúng tôi ý kiến ​​đóng góp của bạn về các gia đình giáo xứ được đề xuất sửa đổi. Cuộc tham vấn bổ sung này hoan nghênh ý kiến ​​đóng góp về các gia đình giáo xứ được đề xuất sửa đổi. Việc lắng nghe ý kiến ​​từ nhân viên và giáo dân là điều quan trọng đối với chúng tôi khi chúng tôi lắng nghe Chúa Thánh Thần để nhận ra cách chúng tôi tiến bước với Đối tác trong Phúc Âm.

Chúng tôi khuyên bạn nên tập trung vào lời cầu nguyện trước khi bắt đầu quá trình nhập liệu này. Bạn có thể muốn sử dụng các Đối tác trong lời cầu nguyện Tin Mừng:

Lưu ý: Lãnh đạo giáo xứ của bạn lẽ ra phải cung cấp cho bạn gia đình giáo xứ đã sửa đổi của bạn. Vui lòng tham khảo tài liệu đó khi cung cấp phản hồi của bạn về gia đình được đề xuất, thay đổi, khác với gia đình ban đầu được thảo luận trong vòng tham vấn đầu tiên. Nếu bạn không chắc chắn về gia đình mới được đề xuất của mình, vui lòng liên hệ với văn phòng giáo xứ của bạn.

Thông tin cá nhân

Ngày

Tên

Thuộc giáo xứ

Gia đình giáo xứ

Bạn có mối quan ngại gì về gia đình giáo xứ được đề xuất?

Bạn có đề xuất thay đổi nào không? Xin vui lòng cho biết lý do tại sao bạn đưa ra kiến nghị này.

Gia đình giáo xứ này có thể mang lại những cơ hội hay khả năng nào?

Bạn có những hy vọng nào cho gia đình giáo xứ này và/hoặc cho tiến trình Đối Tác Trong Tin Mừng nói chung?

Bạn có bất cứ ý tưởng nào khác để chia sẻ “(bao gồm cả những đề xuất thay đổi gia đình)”?