Home Events - Archdiocese of Seattle Celebration of Our Saints Mass

Celebration of Our Saints Mass

Join Archbishop Etienne in celebrating the saints from our diverse cultural communities.
Our saints inspire and intercede for us.  When we become aware of their lives, we grow in our faith and trust in God.

Attend in person or livestream on Facebook or Vimeo at @ArchdioceseofSeattle. All are welcome

Join us for a community health fair immediately following Mass.
1 – 3 pm |  Isaac Orr conference room

Resources and presentations on physical and illness prevention and diagnosis/management and mental health support.

_________________________________________

Misa de Celebración de Nuestros Santos

Acompañe al arzobispo Etienne en la celebración de los santos de nuestras diversas comunidades culturales.
Nuestros santos nos inspiran e interceden por nosotros. Cuando somos conscientes de sus vidas, crecemos en nuestra fe y confianza en Dios.

Asista en persona o por medio de la transmisión en vivo desde Facebook o Vimeo en @ArchdioceseofSeattle. Todos son bienvenidos.


Acompáñenos para una Feria de salud inmediatamente después de la Misa.
1 a 3 pm en la Sala Isaac Orr del arzobispado
Recursos y presentaciones sobre enfermedades físicas y prevención y sobre diagnosis y manejo de trastornos de la salud mental

_________________________________________

Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh

Đức Tổng Giám mục Etienne sẽ cử hành lễ các thánh cho các cộng đồng văn hóa đa dạng của chúng ta. Các thánh luôn truyền cảm hứng và chuyển cầu cho chúng ta. Khi chúng ta ý thức về đời sống của các ngài, chúng ta sẽ lớn lên trong đức tin và sự tín thác vào Chúa.

Tham gia trực tiếp hoặc phát trực tuyến trên Facebook hoặc Vimeo tại @ArchdioceseofSeattle. Tất cả đều được chào đón.

Hãy tham gia với chúng tôi triển lãm sức khỏe cộng đồng ngay sau Thánh lễ.
1 – 3 pm | Phòng hội Isaac Orr

Các nguồn tài nguyên và bài thuyết trình về phòng ngừa và chẩn đoán bệnh tật/chăm sóc thể chất cũng như hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Date

Nov 04 2023
Expired!

Time

11:00 am - 12:00 pm

Location

St. James Cathedral
St. James Cathedral
804 9th Avenue, Seattle, WA, USA